Podmenu:

O školce

Vítejte v naší Církevní mateřské škole Studánka

I. Charakteristika školy

Mateřská škola Studánka je 4 třídní MŠ s prostornou přírodní zahradou a celodenním provozem. Jedná se o školu rodinného typu, která je založena na úzké spolupráci s rodiči, kteří se svými podněty a nápady mohou zapojit do běžného chodu školy. Rodinný charakter školy a osobní, individuální přístup ke každému dítěti umožňuje začleňovat také děti mladší 3let a děti se specifickými potřebami. Děti jsou vzdělávány ve věkově blízkých třídách s menším počtem dětí na třídě. Ve škole převládá laskavý, vstřícný a osobní přístup k dětem i rodičům. Harmonické vzájemné vztahy mezi dětmi, rodiči i personálem jsou poznávacím znamením školy. Zřizovatelem školy je Česká provincie Řádu sv. Augustina, právní forma školy je Školská právnická osoba. Škola má dlouhou a bohatou tradici, vznikla v roce 1992. Areál, ve kterém škola sídlí, vlastní Městská část Praha 12.

II. Vzdělávací program

Škola má vlastní výchovně-vzdělávací program Všemi smysly, rozumem a srdcem vycházející z principů augustiniánské pedagogiky. Filosofie výchovy zahrnuje dítě i všechny, kteří se na jeho výchově a vzdělání podílí. Školní vzdělávací program zahrnuje principy křesťanství, orientaci v křesťanském prostředí, rozvoj morálních a etických hodnot a úctu k životu. Zaměřuje se také na environmentální a polytechnickou výchovu, uplatňuje podporu zdraví. V rámci ekologické výchovy jsou děti vedeny k péči o školní králíčky a akvária i hospodaření na třídních záhoncích. Výchovně-vzdělávací práce se částečně opírá o prvky programu „Začít spolu“, zejména o individuální přístup ke každému dítěti a o práci dětí v centrech aktivit (podnětných koutcích). Škola předpokládá aktivní přístup rodiny k výchovně-vzdělávacímu procesu a respektování hodnot školy. Společně se Spolkem rodičů Studánka škola v průběhu celého roku pořádá mnoho tradičních komunitních aktivit – Svatomartinský průvod, Adventní a Velikonoční dílny, Rozloučení s předškoláky, Sportovní odpoledne a mnohé další.

III. Spolupráce s rodinami

Součástí filozofie školy je úzká spolupráce s rodinami, která se odráží jednak v otevřenosti školky rodičům, na druhé straně pak v aktivní pomoci rodičů školce.

Otevřenost rodinám se projevuje především ve vstřícné atmosféře školky. Po příchodu do školky očekáváme, že rodiče dítě doprovodí do třídy. Dětem ranní doprovod rodiče prospívá, mají možnost vidět, že rodičům se ve školce také líbí, mohou ukázat oblíbenou hračku. Rodiče i prarodiče mohou asistovat při činnosti, přijít dětem vyprávět o svém povolání či uplatnit zajímavé nápady. Mohou se kdykoli přijít podívat na práci ve školce nebo po domluvě zůstat ve třídě s dítětem, které prožívá první dny ve školce.

Školka se aktivně snaží propojovat se seniorskou veřejností, pořádá odpoledne pro seniory. Do školky pravidelně jednou za týden dochází čtecí babička.

IV. Spolek rodičů Studánka

Po vstupu dítěte do školky se obvykle jeden z rodičů stává členem Spolku rodičů Studánka. Spolek tvoří převážně rodiče ze školky, přihlásit se však může i kdokoli jiný. Aktivnější rodiče pracují v Radě Spolku.
Hlavní cíle činnosti Spolku jsou:

Spolupráce se školkou

Oživení dění v komunitě – pořádání akcí pro veřejnost

V. Školka - součást komunity

CMŠ Studánka od počátku usiluje o maximální otevřenost. V rámci komunitních aktivit pořádaných obvykle ve spolupráci se Spolkem rodičů Studánk

a se stává centrem kulturního a společenského života s cílem vytvářet příležitosti k setkávání lidí. Přádání komunitních akcí přináší užitek nejen škole, ale i rodinám z širokého okolí.

VI. Financování školky

Zřizovatelem školky je Česká provincie řádu sv. Augustina. Ta však nedisponuje prostředky na hrazení provozu, proto školku zaštiťuje formálně, organizačně a morálně. Zřizovatel nepřispívá na běžný provoz, hlavní zdroje provozních financí proto jsou:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Školné (Výše školného je 1.700,-Kč měsíčně. Platbu školného lze nyní uplatnit při ročním vyúčtování daní / v daňovém přiznání.)

OP JAK – projekt Spolu s námi.

Dary na další aktivity ve školce a programy mimo MŠ je 500,-Kč/pololetí.

Magistrát Hlavního města Prahy – dotace, nepravidelný příjem.

Příležitostní dárci.

Školka hospodaří se skromnými prostředky a každý dar, i od jednotlivců, pro ni proto znamená velikou pomoc.

Dále rodiče hradí členské příspěvky do Spolku rodičů Studánka. Spolek přispívá například na nákup nového vybavení.

Ke stažení Ke stažení